തമിഴ്നാട്ടിലെ വിരുദുനഗർ മണ്ഡലത്തിലെ കോണ്ഗ്രസ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് യോഗത്തിന്റെ ഒഴിഞ്ഞ കസേരകളുടെ ചിത്രങ്ങള് പകര്ത്തിയ ഫോട്ടോജേര്ണലിസ്റ്റിന് പ്രവര്ത്തകരുടെ മര്ദ്ദനം .
ഫോട്ടോഗ്രാഫറെ ഒരു സംഘം വളഞ്ഞിട്ട് തല്ലിച്ചതച്ചു .

       
        Loading...   
           

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here